Rush E"i" on Genshin Impact Lyre!

#Genshin #Impact #Rush #E #RushE #Windsong #Lyre #Raiden #Shogun #Ei #Cover

Buy me a coffee : https://ko-fi.com/weednim
Contact me : weednimgenshin@gmail.com